Menu
Vložené položky
Košík je prázdný.

Přepravní podmínky

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určení kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  • Všeobecné upřesňující informace k přepravě
 • Cena přepravní služby je 110,- Kč bez DPH ( 133,- Kč vč. DPH) po celé ČR.

 • Cena doběrečného je stanovena na 25,- Kč bez DPH (30,- Kč vč. DPH).

 • Pro zasílání používáme smluvního partnera – PPL. Je nutné zajistit místo předání tak, aby byl vždy někdo na této adrese k dispozici.
 • Při platbě předem je ve výjimečných případech možno zaslat zboží – balík na poštu. Tuto skutečnost je NUTNÉ uvést do poznámky k objednávce. K základní ceně dopravy se však ještě připočítá manipulační poplatek 100 Kč včetně DPH.
 • Pro objednávky odeslané mimo e-shop (určeno pro obchodní partnery) je bod 3.2 stanoven bez DPH.
 • Cena za nadrozměrnou zásilku je stanovena na +1.100 Kč včetně DPH ke stávající dopravě. V případě špatné volby dopravy zákazníkem, bude dopravné upraveno prodejcem. O této skutečnosti bude zákazník informován.

 

Co je nadrozměrná zásilka?

 1. Délka zásilky (nejdelší strana) nesmí překročit 120 cm,
 2. Objemová hmotnost zásilky nesmí překročit 70 kg,

Objemová hmotnost (kg) = délka x šířka x výška (cm)

                                                         5.000

 1. Ceny dopravy pro Slovensko jsou dle hmotnosti – skutečnou hmotnost obdrží zákazníci v potvrzovacím e-mailu, platba za zboží i dopravu je v CZK předem. Ceník od 1.1.2016 do vydání nového:

Hmotnost do:              Cena:

5 kg                              180 CZK

35 kg                            235 CZK

40 kg                            300 CZK

50 kg                            550 CZK

 

 1. Bankovní poplatek za převod peněz je 10 € a bude přepočítán na aktuální kurz v Kč.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Na prodávané zboží je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou zboží nebo nesprávným skladováním. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku, nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedené v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  • Možný způsob řešení reklamace:
 • vadné plnění znamená nepodstatné porušení smlouvy:

-     odstranění vady (v případě neodstranění vady přiměřená sleva)

 • vadné plnění znamená podstatné porušení smlouvy:
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • odstranění vady opravou věci,
 • přiměřená sleva z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy
  • V případě, že kupujícím je fyzická osoba jako spotřebitel, jsou doručené reklamace vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy strechy92@strechy92.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce - coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní řešení spotřebitelského sporu způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo – dále společně vše, jako „osobní údaje“.
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • V případě, že se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účely jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytně nutné na poskytnutí informace.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Odesláním objednávky kupující souhlasí, aby výše uvedená obchodní společnost STŘECHY 92, s.r.o. zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, telefon, e-mail) pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Svůj souhlas poskytuje kupující dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv písemně vůči této společnosti odvolat na adrese: strechy92@strechy92.cz. Bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládáním tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  • Využíváme reklamní funkce Google Analytics – remarketing. Odhlásit se od těchto funkcí můžete jednoduše stažením programu Google Analytics opt-out. Je určen pro prohlížeče: Chrome, Internet Explorer 8 – 11, Safari, Firefox a Opera a zamezí odesílání dat pro Google Analytics.

 

Reklamní funkce Google Analytics umožňují zapnout ve službě Analytics ty funkce, které nejsou k dispozici prostřednictvím standardních implementací. Reklamní funkce zahrnují:

 • Remarketing ve službě Google Analytics
 • Přehledy zobrazení v Obsahové síti Google,
 • Integraci platformy DoubleClick,
 • Přehledy Google Analytics o demografii a zájmech.

Povolením těchto reklamních funkcí umožníte službě Google Analytics shromažďovat údaje o vašem provozu, kromě údajů shromážděných prostřednictvím standardní implementace Google Analytics, i pomocí reklamních cookie Google a anonymních identifikátorů. Bez ohledu na to, jak data na Google Analytics posíláte (například přes měřicí kód Google Analytics, Google Analytics SKD nebo protokol měření), budete-li používat reklamní funkce Google Analytics, musíte tyto zásady dodržovat.

Žádným způsobem neumožníte přiřazení údajů umožňujících zjištění totožnosti k jiným údajům, které jste získali prostřednictvím jakékoliv reklamní služby nebo funkce Google, které zjištění totožnosti neumožňují. Výjimku tvoří případy, kdy na takové přiřazení výslovně upozorníte a uživatel vám předem poskytne souhlas (aktivním přihlášením).

Zapnete-li jakoukoliv reklamní funkci Google Analytics

 

 1. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno obchodní sdělení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Broučkova 406, 760 01 Zlín, adresa elektronické pošty: strechy92@strechy92.cz, telefon: 734 201 572.
  • Všechny obrázky uvedené na stránkách strechy92eshop.cz jsou majetkem společnosti Střechy 92, s.r.o. a bez písemného povolení není dovoleno volné šíření a distribuce.
  • V případě potřeby servisních, záručních i pozáručních oprav námi dodaného zboží se obracejte na pobočky Střechy 92, s.r.o. viz. kontakty.
  • Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí Střechy92, s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti neužití. Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci, portál Heuréka apod.) a to pouze v nutném rozsahu. Budou použity pouze pro co nejkomfortnější doručení Vámi objednaného zboží a Vámi vyplněný dotazník od Heuréka slouží k objektivnímu náhledu na naše služby pro ostatní uživatele.
  • Potvrzením obchodních podmínek dáváte výslovný souhlas se zasláním skriptu (dotazníku) od Heuréka – obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. na Vaši e-mailovou adresu. Nesouhlasíte-li, nepotvrzujte obchodní podmínky.

 

 

Ve Zlíně dne 1.9.2016